Algemene Voorwaarden

De website van Huid.Care is in samenwerking met deze bedrijven tot stand gekomen:

Algemene voorwaarden Huid.Care

Huid.Care, praktijk voor huid- en oedeemtherapie hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

1 Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt onder “de huidtherapeut” verstaan alle huidtherapeuten werkzaam voor Huid.Care, praktijk voor huid- en oedeemtherapie, gevestigd te Soerendonk aan de Goorstraat 15. De huidtherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (“NVH”) en werkzaam conform de vigerende Beroepscode van de NVH.
1.2 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” verstaan degene die de huidtherapeut opdracht geeft tot behandeling.
1.3 In deze voorwaarden wordt onder “cliënt” tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de huidtherapeut.
1.5 Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de huidtherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
1.6 Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de huidtherapeut en de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
1.7 De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2 Overeenkomst

2.1 De overeenkomst tussen de huidtherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de huidtherapeut tot al dan niet geneeskundige behandeling.
2.2 De huidtherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3 Toestemming

3.1 De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst mondeling toestemming daartoe aan de huidtherapeut.
3.2 De huidtherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.
3.3 De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de huidtherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de huidtherapeut.
3.4 In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de huidtherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4 Informatie

De cliënt dient de huidtherapeut op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5 Tarieven en zorgverzekering

5.1 Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.
5.2 De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

6 Betaling

6.1 De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de huidtherapeut zorg voor volledige betaling binnen 14 dagen op de betrokken rekening van de huidtherapeut onder vermelding van het factuurnummer.
6.2 Ongeacht of de factuur door de verzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
6.3 Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen.
6.4 In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De huidtherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De huidtherapeut is alsdan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor rekening van de cliënt.
6.5 Bij betalingsachterstand is de huidtherapeut bevoegd om verdere behandeling op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
6.6 De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de huidtherapeut indient over de factuur en/of de behandeling, tenzij de huidtherapeut instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
6.7 De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigt of de huidtherapeut verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

7 Annulering

7.1 In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur tevoren bij de huidtherapeut af te zeggen.
7.2 Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de huidtherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
7.3 Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mailbericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de huidtherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze de voicemail inspreekt of diens e-mailbericht door de huidtherapeut wordt ontvangen.

8 Huidtherapeuten in opleiding

De praktijk voor huidtherapie is een stageplaats voor huidtherapeuten in opleiding. Soms zal er bij uw behandeling een stagiaire aanwezig zijn. Ook kan het regelmatig voorkomen dat u door een stagiaire behandeld wordt. Dit gebeurt altijd in samenwerking en onder toezicht van de huidtherapeut, zodat de kwaliteit van uw behandeling gewaarborgd blijft.

9 Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de huidtherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de huidtherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De huidtherapeut is evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de huidtherapeut.

10 Klachten

10.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de huidtherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de huidtherapeut. De huidtherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
10.2 Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de NVH: de Patiënten Advies Commissie (“PAC”). Deze commissie zal eerst bemiddelen tussen de huidtherapeut en de cliënt.
10.3 Mocht de bemiddeling door de PAC niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl).

11 Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

12 Toepasselijk recht

Op de tussen de huidtherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13 Wijziging

13.1 De huidtherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
13.2 Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Privacyverklaring Huid.Care

Dit is de privacyverklaring van Huid.Care, praktijk voor huid- en oedeemtherapie (hierna: “Huid.Care”).
Hierin leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Huid.Care , gevestigd aan de Europalaan Zuid 109, 6021 KK Budel kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Huid.Care.
Huid.Care verwerkt ook persoonsgegevens die worden verstrekt via de website www.huid.care en persoonsgegevens die wij ontvangen van verwijzers en andere partijen, zoals zorginstellingen, (huid)therapeuten e.d. met het verzoek tot behandeling.

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Huid.Care kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • voor- en achternaam, voorletters
 • geslacht
 • geboortedatum
 • BSN-nummer
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • IP-adres
 • zorgverzekering en polisnummer
 • medische gegevens; waaronder huidtype

Wij verwerken deze gegevens op basis van de volgende rechtsgrond:

 • In geval van een behandeling: voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende persoon, en/of op basis van toestemming van de betrokkene voor deze verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • In geval van bestellingen door natuurlijke personen zelf: voor de uitvoering van de overeenkomst met de betreffende persoon, en/of op basis van toestemming van de betrokkene voor deze verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • In geval van andere verwerkingsactiviteiten: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, of die van een derde. Dit met name bij verwerking van gegevens bij het gebruik van onze website.

Persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het maken van een behandeldossier
 • het leveren van de juiste producten
 • het versturen van uw bestelling
 • het afhandelen van uw betaling
 • het plannen van een afspraak voor aflevering van producten en het informeren over het verloop daarvan
 • het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website
 • u informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • het verzenden van onze nieuwsbrief
 • het verbeteren van onze dienstverlening

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Bewaartermijnen

Huid.Care zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan u te leveren en zolang als wettelijk wordt voorgeschreven.

Verstrekking aan derden

Huid.Care verstrekt uw persoons- en medische gegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van huidtherapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Op de website van Huid.Care worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.huid.care. Huid.Care gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
Tevens verzamelt Google Analytics gegevens om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Huid.Care bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.
Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Huid.Care heeft Google geen toestemming gegeven om via Huid.Care verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Social media

Huid.Care gebruikt social media om volgers te informeren en enthousiasmeren. Hiervoor heeft u toestemming gegeven aan het betreffende platform (Instragram, Facebook, Zorgkaart etc.). Indien wij een foto of quote van u willen gebruiken zullen we hier expliciet en schriftelijk toestemming voor vragen.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kunt u sturen naar info@huid.care.
Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Huid.Care zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens.

Beveiliging

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Huid.Care neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huid.Care maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de privacyverklaring of de beveiliging van door Huid.Care verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met praktijk voor huid- en oedeemtherapie Huid.Care via info@huid.care of de onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens

Correspondentieadres: Europalaan Zuid 109, 6021 KK Budel
Vestigingsadressen: Goorstraat 15, 6027 NB Soerendonk
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK: 75095831
Telefoonnummer: 06-83594095
E-mailadres: info@huid.care